Liturgische schikking Veertigdagentijd

Liturgische schikking Veertigdagentijd
We leven toe naar Pasen. De kinderen doen dat met het Bijbelbasics project van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het thema is Een spoor van Liefde. De lezing en verkondiging en uitleg sluiten aan bij dit project. Kerk in Actie geeft aan de hand van de Zeven Werken van Barmhartigheid aandacht aan deze bijzondere tijd van bezinning. De liturgische schikking sluit daarbij aan. Een open hart is de basis van de schikking, waarmee de aandacht gevestigd wordt op ons hart openstellen voor de ander. Vanuit de talenten die ons zijn toevertrouwd; er zijn voor de ander. ‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ staat vandaag centraal. De lavendelbloemetjes zijn een geurig symbool voor goede zorg.
 
Welkom

Predikant Ds. Saskia Ketelaar
Welkom
Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.
 
'Een spoor van liefde' | thema 40-Dagentijd 'Een spoor van liefde' | thema 40-Dagentijd
Een spoor van Liefde heet dit jaar het project van het NBG voor de kinderen. Kerk in Actie geeft aan de hand van de Zeven Werken van Barmhartigheid aandacht aan deze bijzondere tijd van bezinning. De liturgische schikking sluit daarbij aan.

Net als andere jaren is er voor thuis een 40-Dagentijdkalender met o.a. mooie teksten, tips om te vasten, recepten en afbeeldingen. Het thema is: Ik ben er voor jou. Ook de Paasgroetenactie, aandacht voor gevangenen met een kaart, gaat dit jaar gewoon door. Wel in aangepaste vorm; kaarten uitdelen in de kerk kan dit jaar niet. Wilt u meeschrijven? Laat het ons weten! dan ontvangt u de kaarten thuis. (tel. 0115-617011 of scribaat@pknhoek.nl)
 
Informatie m.b.t. het coronavirus update 17 december 2020

Informatie m.b.t. het coronavirus update 17 december 2020
Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Op maandag 14 december heeft het kabinet  de maatregelen opnieuw aangescherpt en zitten we in een lockdown. Veel bedrijven moeten sluiten, scholen zijn dicht, ook de theaters zijn weer gesloten. Dan rijst al snel de vraag: wat doen we als kerk?  Blijven we ‘gewoon’ doorgaan zoals we bezig zijn (want het gaat toch goed?) of  zijn we solidair met alle andere onderdelen in de samenleving die ‘dicht’ gaan?  Deze vragen zijn door de kerkenraad besproken en we hebben besloten dat we niet ‘gewoon’ kunnen doorgaan nadat de classis een dringend advies heeft gegeven om terug online te gaan. Daarbij willen we kerk zijn voor en met ons dorp. Dan is het goed om pas op de plaats te maken.

Concreet betekent dit dat u vanaf zondag 20 december de diensten niet meer fysiek kunt bijwonen. Hoe fijn is het nu dat we sinds kort een camera hebben, waardoor u de diensten thuis kunt meevieren. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl .  Zo blijven we, zij het ieder in ons eigen huis, toch met elkaar verbonden.  Mocht u om bepaalde redenen toch graag de dienst in de kerk willen bijwonen, kunt u contact opnemen met een lid van de kerkenraad. 

Degenen die een taak hebben, worden wel in de kerk verwacht. Denk hierbij aan dienstdoende kerkenraadsleden, organist en solisten, lectoren, koster etc. Op die manier kunnen we er samen een mooie dienst van maken!

Het Middaggebed blijft wel doorgaan. U bent van harte welkom op dinsdagmiddag. Tussen 13.00 en 15.00 uur is de kerk open met om 13.15 uur het Middaggebed. Voor een gebed, om een kaarsje aan te steken of om nog eens met iemand te kunnen praten. Altijd welkom!
En natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met onze predikant ds. Saskia Ketelaar of de pastoraal ouderlingen als u behoefte heeft aan pastorale steun.

Tot slot wensen wij u Gezegende Kerstdagen en een Liefdevol Nieuwjaar!
Blijf naar elkaar omzien en bied waar nodig een helpende hand.

                        Vervul, o Heiland, het verlangen,
                        waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
                        Ik wil in ootmoed U ontvangen,
                        mijn ziel en zinnen zijn bereid.
                        Blijf in uw liefde mij bewaren,
                        waar om mij heen de wereld woedt.
                        O, mocht ik uwe troost ervaren:
                        doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
                      


Een meelevende groet aan u allen!
kerkenraad Protestantse gemeente Hoek
17 december 2020
 
 
Beelduitzending kerkdiensten Beelduitzending kerkdiensten
Sinds 15 november kunt u niet alleen luisteren, maar ook kijken naar de kerkdienst. De behoefte hieraan blijkt de afgelopen periode groter te zijn geworden. Door de corona pandemie blijven we wat vaker thuis en luisteren dan online naar de kerkdienst. Helaas mist u dan ook wel eens iets, bijvoorbeeld wat we in de kerk op de beamer zien zoals liedteksten of afbeeldingen bij de uitleg en verkondiging. Daarom heeft de kerkenraad besloten om een camera op te hangen. U ziet dan het liturgisch centrum, zoals de voorganger, de lector, de organist en alles wat op de beamer verschijnt. U kunt de dienst luisteren én bekijken via www.kerkdienstgemist.nl
 
-

-
Klik op de link voor een filmpje van Kerk in Actie:
Help een stille coronaramp voorkomen.
https://vimeo.com/418479672
 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur is de kerk open.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel.(in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus mogen bijeenkomsten niet meer gehouden worden, dus het middaggebed komt tijdelijk te vervallen. Maar de kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

 U en jij: van harte welkom!

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 
Gedenken

Gedenken
In de kerk ligt een boek met daarin de namen van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden. De ‘levensboom’ waarop een wit steentje gelegd wordt op het moment dat iemand overlijdt, is inmiddels ook klaar. Kees Biesheuvel, de onwerper van de boom, verwoord zijn inspiratie en de symboliek.

Klik hier om het verhaal van Kees te lezen >>
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Bericht van de Stuurgroep Ring Zeeuws Vlaanderen.
Beste lezers en lezeressen.
Van allerlei kanten bent u al benaderd met informatie en maatregelen inzake de gevolgen van het rondwarende Corona virus.  De sturing en de activiteiten van de Ring Zeeuws Vlaanderen zijn hoofdzakelijk gericht op …ontmoeting!  Dat is op de laatste bijeenkomst in woord en beeld nog eens heel duidelijk gemaakt. Het is nu juist  de ontmoeting , het elkaar treffen, dat met veel nadruk wordt ontraden!  Het zal u niet verbazen dat met name daarom de stuurgroep voorlopig geen initiatieven zal nemen om ontmoetingen te organiseren of te ondersteunen.
In veel gemeentes zijn al initiatieven genomen om meditaties en diensten te kunnen houden en dat we daardoor ‘op afstand’ met elkaar verbonden zijn.
Onze classispredikant heeft een schrijven doen uitgaan met daarin meerdere mogelijkheden en initiatieven om op afstand te kunnen blijven afstemmen op meditaties en diensten in de classis. Zie daarvoor www.gelovenindedelta.nl  Namens de stuurgroep participeert ds. Aart van Houweling in het werkoverleg van predikanten in onze Ring. De stuurgroep ondersteunt op voorhand de uitvoering van dergelijke initiatieven vanuit het werkoverleg en de classis.
Wij wensen u allen de kracht van Gods Geest en steun in deze onzekere tijden.
Namens de Stuurgroep Ring Zeeuws Vlaanderen,
Henk Siersema / voorzitter.

Klik hier voor alle verslagen van de Ringzondagen.
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail ftollena@kpnmail.nl