Welkom

Welkom

Deze creatie in de ontmoetingsruimte is gemaakt door Mattie de Schepper.

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.

 
Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019

De actie Kerkbalans 2019 werd in januari is gehouden en heeft € 45.000 opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Een speciaal dankjewel aan alle vrijwilligers die in deze twee weken voor onze kerk op pad zijn geweest.

Hartelijke groet namens het college van kerkrentmeesters,
Wim de Putter

 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 11 december j.l. Op voorstel en advies van een daartoe ingestelde commissie heeft de kerkenraad een opdracht verstrekt aan ds. Anke Dekker uit Brielle om de werkzaamheden als pastoraal werker van rev. Ank Muller uit Vlissingen over te nemen. De ingangsdatum is bepaald op 1 januari 2019. Er wordt een overeenkomst aangegaan in samenwerking met onze buurgemeente Philippine, Sas van Gent, Sluiskil. Daar zal ds. Dekker ook pastorale ondersteuning gaan verlenen. Omdat de kerkenraad het van belang vindt dat er een band ontstaat met de gemeente zal zij ook in het preekrooster worden opgenomen. De eerst geplande zondag is op 3 februari 2019. Later zal zij zichzelf voorstellen.

In de vergadering van 4 sept. j.l. heeft de kerkenraad besloten het Breed Moderamen van de Classis Delta te verzoeken om de procedure te mogen starten voor het beroepen van een nieuwe predikant. De administratieve werkzaamheden daartoe zijn vrijwel afgerond. Er zijn echter meer elementen van belang in de te volgen procedure. Zo is bijvoorbeeld een rapportage aanstaande over de toekomst van de PKN gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de daarmee gepaard gaande kerkordelijke suggesties m.b.t. samenwerking. We zullen u daarvan op de hoogte houden en ook het gemeentelijk overleg daartoe gaan starten.

 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed

Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.
Om 13.15 uur vangt het middaggebed aan in de Dag-kapel, daarna blijft de kerk open tot 15.00 uur voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.
In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074).
Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u altijd terecht voor informatie of vragen.
 

 
Ophaaldienst Ophaaldienst

Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail