Online Adventkalender Online Adventkalender
De Petrus-adventskalender wordt dit jaar niet alleen op papier, maar ook online aangeboden. Elke dag is er een nieuw vakje te openen, met dagelijkse overdenkingen, kerstinspiratie en leuke extra’s. Het thema van de adventskalender is dit jaar ‘Geef licht! Het goede leven met elkaar delen’. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. Dát delen en dát vieren met de mensen om ons heen, maakt het leven goed. In de ander komt iets van God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus
 

Klik op open vandaag en klik op de datum van vandaag om de spreuk van de dag te lezen.
 
Informatie i.v.m. aangescherpte corona maatregelen Informatie i.v.m. aangescherpte corona maatregelen
Hoek, 13 oktober 2020

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Zoals beloofd ontvangt u hierbij bericht vanuit de kerkenraad. Dit n.a.v. de persconferentie die dinsdagavond is geweest. Wat in deze persconferentie voor ons als kerk van belang is,
is de groepsgrootte. Zoals u vast heeft gehoord, mogen we met 30 bezoekers in de eredienst aanwezig zijn. We gaan dit monitoren en ervoor zorgen dat uw en onze veiligheid niet in het gedrang komt.

Naast dat het kerkgebouw een uitstekende ventilatie heeft, zorgen we ook voor een goede hygiëne en worden uw handen bij binnenkomst gedesinfecteerd. Ook willen wij u dringend vragen een mondkapje te dragen. Zodra u op uw plaats zit, mag u deze afdoen.
Bij het verlaten van de kerk, vragen we u om afstand van elkaar te houden. We zullen ook de zijdeur open zetten, zodat u ook via de zijkant van de kerk naar huis kunt gaan.
Het koffie drinken komt de komende weken te vervallen.

Bent u terughoudend om op zondag te komen? Dan bent u ook van harte welkom op dinsdagmiddag. Tussen 13.00 en 15.00 uur is de kerk open met om 13.15 uur het Middaggebed. Voor een gebed, om een kaarsje aan te steken of om nog eens met iemand te kunnen praten. Altijd welkom!

Er wordt weer veel van ons gevraagd en ook wij als kerkenraad vinden het ontzettend jammer dat we een stap terug moeten doen. Maar we hebben ook verantwoordelijkheid naar elkaar en naar de mensen in onze omgeving, laten we deze dan ook nemen.
Aan de andere kant zijn we ontzettend dankbaar dat de kerkdiensten nog doorgang kunnen vinden, zodat er een plaats is om tot rust te komen en kracht te vinden in Woord en Gebed.
 
Tot slot, wilt u zo vriendelijk zijn om deze mail door te sturen naar andere gemeenteleden?
Zo hopen we veel gemeenteleden te bereiken.

Wellicht ontvangt u deze mail meerdere keren via verschillende mailadressen.
Vanwege privacy-redenen kunnen we de lijst met mailadressen niet aan iedereen laten zien; deze mail is bij u terecht gekomen via de BCC, zodat anderen uw mailadres niet kunnen zien. Om dezelfde privacy-redenen vragen wij u om de mail ook via BCC door te sturen.

Tot slot geven wij u nog een woord van bemoediging mee, geschreven door
ds. Marco Batenburg,  preses van de generale synode:
            Kom, Schepper Geest,
            ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
            Houd ons vast,
            in Jezus’ Naam.

Hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Henk Siersema, voorzitter
Marinka Mahu-Maas, scriba
 
 
Beelduitzending kerkdiensten Beelduitzending kerkdiensten
Vanaf 15 november kunt u niet alleen luisteren, maar ook kijken naar de kerkdienst. De behoefte hieraan blijkt de afgelopen periode groter te zijn geworden. Door de corona pandemie blijven we wat vaker thuis en luisteren dan online naar de kerkdienst. Helaas mist u dan ook wel eens iets, bijvoorbeeld wat we in de kerk op de beamer zien zoals liedteksten of afbeeldingen bij de uitleg en verkondiging. Daarom heeft de kerkenraad besloten om een camera op te hangen. U ziet dan het liturgisch centrum, zoals de voorganger, de lector, de organist en alles wat op de beamer verschijnt. U kunt de dienst luisteren én bekijken via www.kerkdienstgemist.nl
 
Welkom

Predikant Ds. Saskia Ketelaar
Welkom
Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.
 
-

-
Klik op de link voor een filmpje van Kerk in Actie:
Help een stille coronaramp voorkomen.
https://vimeo.com/418479672
 
Vanuit de werkgroep Liturgie & Eredienst Vanuit de werkgroep Liturgie & Eredienst
De opbrengst van € 1000,00 die opgehaald is door de kerstballenactie en collecte van de kerstnachtdienst 2019 is overgemaakt naar Stichting Leergeld Zeeuws Vlaanderen. Steeds meer kinderen in Nederland en ook in Zeeuws Vlaanderen kunnen om financiële redenen niet mee doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Zeeuws Vlaanderen wil deze kinderen mee laten doen door bv een schoolreis, deelname aan een sportclub of een fiets te bekostigen. Met het bedrag van € 1000,00 kan de Stichting Leergeld weer heel wat kinderen blij maken.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
Kerkdiensten corona-proof Kerkdiensten corona-proof
Beste gemeenteleden,
Er zijn heel wat stappen gezet om kerkdiensten te kunnen organiseren waarbij iedereen weer welkom is. Natuurlijk nemen we daarbij de corona maatregelen in acht. Zo moest er een gebruiksplan worden opgesteld met alle richtlijnen voor het houden van een eredienst. Het protocol en het gebruiksplan vindt u hier op de website (zie onderaan) en ligt geprint in de kerk. De kerkzaal is zo ingericht, dat we 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren. U hoeft zich niet aan te melden als u de diensten wilt bezoeken, want wij hebben al voor u gereserveerd. Bij binnenkomst in de kerk ligt er een lijst waarop uw naam wordt afgevinkt. Zo weten we wie er per zondag in de kerk is geweest; dit is nodig bij eventueel contactonderzoek. Dat er al gereserveerd is, betekent niet dat u ‘verplicht’ bent om te komen, het is geheel vrijblijvend. U hoeft zich dus ook niet af te melden als u (nog) niet komt. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de predikant of één van de kerkenraadsleden. Natuurlijk is er ook weer Kinderkring. 

Namens de kerkenraad, Marinka Mahu-Maas

Voor het protocol klik hier
Voor de gebruiksplan kerkgebouw klik hier
 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur is de kerk open.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel.(in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus mogen bijeenkomsten niet meer gehouden worden, dus het middaggebed komt tijdelijk te vervallen. Maar de kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

 U en jij: van harte welkom!

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 
Gedenken

Gedenken
In de kerk ligt een boek met daarin de namen van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden. De ‘levensboom’ waarop een wit steentje gelegd wordt op het moment dat iemand overlijdt, is inmiddels ook klaar. Kees Biesheuvel, de onwerper van de boom, verwoord zijn inspiratie en de symboliek.

Klik hier om het verhaal van Kees te lezen >>
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Bericht van de Stuurgroep Ring Zeeuws Vlaanderen.
Beste lezers en lezeressen.
Van allerlei kanten bent u al benaderd met informatie en maatregelen inzake de gevolgen van het rondwarende Corona virus.  De sturing en de activiteiten van de Ring Zeeuws Vlaanderen zijn hoofdzakelijk gericht op …ontmoeting!  Dat is op de laatste bijeenkomst in woord en beeld nog eens heel duidelijk gemaakt. Het is nu juist  de ontmoeting , het elkaar treffen, dat met veel nadruk wordt ontraden!  Het zal u niet verbazen dat met name daarom de stuurgroep voorlopig geen initiatieven zal nemen om ontmoetingen te organiseren of te ondersteunen.
In veel gemeentes zijn al initiatieven genomen om meditaties en diensten te kunnen houden en dat we daardoor ‘op afstand’ met elkaar verbonden zijn.
Onze classispredikant heeft een schrijven doen uitgaan met daarin meerdere mogelijkheden en initiatieven om op afstand te kunnen blijven afstemmen op meditaties en diensten in de classis. Zie daarvoor www.gelovenindedelta.nl  Namens de stuurgroep participeert ds. Aart van Houweling in het werkoverleg van predikanten in onze Ring. De stuurgroep ondersteunt op voorhand de uitvoering van dergelijke initiatieven vanuit het werkoverleg en de classis.
Wij wensen u allen de kracht van Gods Geest en steun in deze onzekere tijden.
Namens de Stuurgroep Ring Zeeuws Vlaanderen,
Henk Siersema / voorzitter.

Klik hier voor alle verslagen van de Ringzondagen.
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail ftollena@kpnmail.nl