Even kennismaken

Even kennismaken

Mijn naam is Ank Muller en ik ben aangesteld voor het pastoraat in uw gemeente zolang de positie van predikant vacant is. Een aantal van u heeft mij gezien toen ik dit jaar in Hoek mocht voorgaan met Palmpasen. Wat mij toen opviel was de goede sfeer, een leuke groep kinderen en natuurlijk het mooie, nieuwe kerkgebouw.

Soms vragen mensen wat ik nu precies ben in de kerk. Dat ligt wat ingewikkeld. Ik ben van huis uit Katholiek maar daarna overgestapt naar de Anglicaanse (Engelse) Kerk en tevens gastlid van de PKN. Ik heb theologie gestudeerd in Nijmegen en mijn kerkelijke opleiding in Engeland gedaan. In 2009 werd ik 'deacon' gewijd (te vergelijken met een katholieke diaken). In de Anglicaanse traditie behoor je dan voor de rest van je leven tot de geestelijkheid en ben je ook voorganger. Mijn Engelse titel is 'reverend' maar dat vertaalt wat moeilijk in het Nederlands. Vandaar dat de meeste protestantse mensen mij gewoon dominee noemen.

Van 2010 tot eind 2016 was ik koopvaardijpredikant voor zeevarenden in de Zeeuwse havens. Sindsdien preek ik regelmatig in allerlei kerken in Zeeland en doe ik het pastoraat voor uw buurgemeente Philippine - Sas van Gent - Sluiskil. Maar vóór alles ben ik moeder van Heleen (14), Nora (12) en Marx (8).

Ik wil na mijn vakantie in augustus beginnen met het bezoeken van gemeenteleden en ik verheug me erop u beter te leren kennen. Ik zal iedere week enkele bezoeken afleggen. Wanneer u - om welke reden dan ook - behoefte heeft aan een gesprek of gewoon kennis wil maken, kunt u mij bereiken via de kerkenraad of zo nodig rechtstreeks op: 06-81744385.

Pastoraal medewerker, Ank Muller, Vlissingen

 
Meeleven Meeleven

Wanneer het even niet mee zit in het leven door ziekte, verdriet of andere omstandigheden is het fijn om iets van een ander te horen. Dit kan een telefoontje, bloemetje, bezoekje of kaartje zijn.

Vanaf zondag 8 oktober zijn er kaarten beschikbaar, die naar gemeenteleden kunnen worden gebracht als teken van medeleven.

Wat is de bedoeling?
Wanneer u, voor de kerkdienst, een naam van een gemeentelid doorgeeft aan de kerkenraad, wordt deze naam genoemd bij de afkondigingen. Na de dienst kunnen gemeenteleden hun naam op de kaart zetten, waarna de kaart als groet van de gemeente wordt weggebracht naar het gemeentelid die om wat voor reden dan ook, een bemoediging kan gebruiken.

Helpt u en help jij ook mee bij dit ‘omzien naar elkaar’?

Namens het pastorale team,
Ada Dieleman 

 
Pastoraat Pastoraat

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in het verband van de gemeente is sprake van ‘omzien naar elkaar’ of met andere woorden: pastoraat. Daarnaast geeft de kerk door inzet van vrijwilligers en professionele pastorale werkers uitdrukking aan het ‘omzien naar elkaar’ op ieders ‘trektocht door leven en geloven’. Daarbij is het belangrijk vanuit de gemeente rekening te houden met individuele beleving van het geloof en zingeving.

Pastoraat kan gezien worden als een doorwerking van het evangelie door om te zien naar elkaar bij:

  • De hoogte- en dieptepunten van het leve;
  • Vragen rondom geloof en zingeving;
  • Het nemen van verantwoorde beslissingen;
  • De ontwikkeling van vormen van gemeenschap;
  • Ingrijpende effecten van maatschappelijke ontwikkelingen.

 
Paaskaars

Paaskaars

De Paaskaarsen die het afgelopen jaar hebben gebrand in de kerk,  de dagkapel en in Vremdieke zijn gebacht bij Mattie de Schepper,  Joke en Cor de Putter en  Aad en Jenny den Ouden.
Op de kaarsen staan  een kruis, een hand en een duif. Dit reliëf symboliseert de goddelijke drie-eenheid.  De hand staat voor de scheppingskracht van God de Vader, het kruis staat voor God de Zoon en de duif symboliseert God de Heilige Geest.  Ook op deze kaarsen staan de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet: de alfa en de omega verwijzend naar Jezus, begin en einde.