Welkom

Welkom

Deze creatie in de ontmoetingsruimte is gemaakt door Mattie de Schepper.

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.

 
Diensten rondom kerst

Diensten rondom kerst

Maandag 24 december
Kerstnachtviering voor heel het dorp met als thema: ‘Kerst vieren is van alle generaties’. Aanvang 22.00 uur. Deze viering is net als voorgaande jaren i.s.m. de Gereformeerde Kerk (v). De collecte is bestemd voor de Stichting ‘Present’ Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zij biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Dinsdag 25 december
Feestelijke Kerstmorgendienst, aanvang 10.00 uur. Tijdens deze dienst hoopt ds. Saskia Ketelaar uit Lede voor te gaan. Muzikale medewerking wordt o.a. verleend door Houtblazerskwartet ‘Tout Air’ en door alle kinderen die in de kerk zijn en mee willen doen. De collecte tijdens de dienst is voor Kerk in Actie; Kinderen in de Knel. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Zondag 30 december
10.00 uur geen dienst.
’s Avonds, aanvang 19.30 uur, vieren we de Oudejaarsavonddienst

Maandag 31 december
Op oudejaarsdag is er dit jaar geen dienst.

 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 11 december j.l. Op voorstel en advies van een daartoe ingestelde commissie heeft de kerkenraad een opdracht verstrekt aan ds. Anke Dekker uit Brielle om de werkzaamheden als pastoraal werker van rev. Ank Muller uit Vlissingen over te nemen. De ingangsdatum is bepaald op 1 januari 2019. Er wordt een overeenkomst aangegaan in samenwerking met onze buurgemeente Philippine, Sas van Gent, Sluiskil. Daar zal ds. Dekker ook pastorale ondersteuning gaan verlenen. Omdat de kerkenraad het van belang vindt dat er een band ontstaat met de gemeente zal zij ook in het preekrooster worden opgenomen. De eerst geplande zondag is op 3 februari 2019. Later zal zij zichzelf voorstellen.

In de vergadering van 4 sept. j.l. heeft de kerkenraad besloten het Breed Moderamen van de Classis Delta te verzoeken om de procedure te mogen starten voor het beroepen van een nieuwe predikant. De administratieve werkzaamheden daartoe zijn vrijwel afgerond. Er zijn echter meer elementen van belang in de te volgen procedure. Zo is bijvoorbeeld een rapportage aanstaande over de toekomst van de PKN gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de daarmee gepaard gaande kerkordelijke suggesties m.b.t. samenwerking. We zullen u daarvan op de hoogte houden en ook het gemeentelijk overleg daartoe gaan starten.

 
Media-aandacht voor vertrek ds. Arie van der Maas Media-aandacht voor vertrek ds. Arie van der Maas

Via verschillende kanalen is er aandacht geweest voor het afscheid van ds. Arie van der Maas uit onze gemeente.
Klik hier voor het bericht en het filmpje dat is gepubliceerd via Geloven in de Delta.

 
Dank! … voor de boeken, namens de ZWO Dank! … voor de boeken, namens de ZWO

Dit voorjaar stond er een oproep op de zondagsbrief voor de inzameling van boeken. Afgelopen donderdag is het volgende bericht ontvangen: "Vandaag was de laatste verkoopdag in Veere, inclusief de voorverkoop is de 2500 euro gepasseerd! M.a.w. jullie boeken blijven zeer welkom!" 

Meer info en foto’s: https://www.protestantszeeland.nl/kerk-veere-is-boekhandel-voor-pakistan/ 
Binnenkort zal er opnieuw een oproep gedaan worden. Ook dan is de opbrengst bestemd voor ‘Zeeland voor Pakistan’

 
Verzamelbundel preken, gebeden, liederen Verzamelbundel preken, gebeden, liederen

Ik heb het plan om in de komende maanden een verzamelbundel (in eenvoudige uitvoering) uit te geven met daarin een verzameling preken en gebeden uit de verschillende bijzondere diensten die we in de achterliggende jaren beleefden. Ik denk bijvoorbeeld aan de eerste zondag na de kerkbrand, zondag 4 januari 2015, Stille Zaterdag en Paasmorgen 2015, de heropening van de kerk in december 2016, maar wellicht ook nog andere momenten. Ook zullen in de bundel die teksten worden opgenomen van de verschillende gelegenheidsliederen die ik schreef naar aanleiding van de kerkbrand en de geldwerving.

Om een indicatie te hebben welk aantal ik zal laten produceren bestaat de mogelijkheid om van tevoren in te tekenen. Dit kan per e-mail aan mij persoonlijk of via een intekenlijst die vanaf zondag 12 augustus in de kerk zal liggen. De prijs van de bundel zal €15,00 bedragen. Als de kostprijs iets lager uitvalt zal de winst voor een goed doel bestemd worden.

 
Mededeling Kerkenraad m.b.t. Pastoraat Mededeling Kerkenraad m.b.t. Pastoraat

Na de kerkdienst van 11 november heeft de kerkenraad de informatie kunnen delen met de gemeenteleden m.b.t. de nieuw ontstane situatie na het afscheid van ds. Arie van der Maas. Over de samensprekingen met onze buurgemeente Pg Philippine, Sas van Gent, Sluiskil en het naderende afscheid van pastoraal werker Ank Muller, want na een korte en fijne periode van samenwerking kiest Ank voor een ( in tijd) grotere uitdaging in Oost Souburg. We gunnen haar dit nieuwe avontuur en wensen haar veel zegen bij deze werkzaamheden als pastoraal medewerker. De kerkenraad beraadt zich over haar opvolging. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 11 december a.s.

 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed


Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.
Om 13.15 uur vangt het middaggebed aan in de Dag-kapel, daarna blijft de kerk open tot 15.00 uur voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.
In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074).
Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u altijd terecht voor informatie of vragen.
 

 
Ophaaldienst Ophaaldienst

Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail